Тема 6 ^ Оборотні активи - А. М. Кравцова к е. н.,доцент кафедри фінансів та кредиту

Тема 6

^ Оборотні активи


План семінарського заняття

1. Економічна суть активів.

2. Сутність, значення та класифікація оборотних активів підприємства.

2. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних активах.

3. Види та оцінка оборотних активів

4. Джерела формування оборотних активів підприємства.

5. Оцінка ефективності використання обігових активів.


Сформувати словник основних термінів і понять Виробничі запаси; виробнича собівартість; видатки майбутніх періодів; коефіцієнт оборотності; напівфабрикати; незавершене виробництво; норматив; норма запасу в днях; оборотні засоби; оборотність у днях; середньодобове споживання виробничих запасів, страховий запас; фонди обігу, оборотні кошти, показники використання оборотних засобів, залучені оборотні кошти.


Питання для перевірки знань

 1. Що входить до складу оборотних засобів за балансом підприємства?

 2. За яким принципом здійснюється вартісна оцінка запасів в ба­лансі підприємства?

 3. Як оцінюється балансова вартість дебіторської заборгованості?

 4. Якими правилами регулюється порядок формування резерву сумнівних боргів?

 5. Назвіть основні аналітичні показники, за якими оцінюють єфек­тивність використання оборотних засобів

 6. Які з оборотних засобів вважають за доцільне нормувати?

 7. Що розуміють під сумнівною і безнадійною дебіторською забор­гованістю?


Теми рефератів

 1. Методи визначення потреби в оборотних активах як інструмент для забез­печення ритмічності виробництва та реалізації продукції

 2. Оборотні активи підприємств та оптимізація їх складу і розміру.

 3. Оптимізація чистого обігового капіталу підприємства та управ­ління дебіторською і кредиторською заборгованістю.


Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

 1. Порядок визначення потреби в оборотних засобів в матеріальних запасах.

 2. Порядок визначення потреби в оборотних засобів у незавершеному виробництві.

 3. Порядок нормування оборотних засобів у запасах готової продукції.

 4. Шляхи і засоби регулювання дебіторсткої заборгованості.

 5. Порядок визначення резерву сумнівних боргів.

 6. Шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості.

 7. Шляхи і засоби оцінки та регулювання ліквідності активів підприємства.


Тестові завдання

1. Залежно від способу перенесення власної вартості на виготов­лений продукт усі активи підприємства поділяються на:

а) матеріальні та нематеріальні;

б) основні та оборотні;

в) монетарні та немонетарні;

г) власні та позикові;

д) немає правильної відповіді.

2. Сферу обігу обслуговує така складова оборотних коштів:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська за­оргованість;

г) готова продукція, що відвантажена;

д) витрати майбутніх періодів.

3. Оборотні активи за фінансовими особливостями їх формуван­ня поділяються на:

а) власні та позикові;

б) валові та чисті;

в) матеріальні та фінансові;

г) постійні та тимчасові.

4. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості є чинни­ком:

а) погіршення фінансового стану підприємства;

б) покращання фінансового стану підприємства;

в) не впливає на фінансовий стан підприємства.

5. Проміжок часу між придбанням сировини та матеріалів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції називається:

а) виробничий цикл;

б) фінансовий цикл;

в) операційний цикл;

г) інвестиційний цикл.

6. До низьколіквідних активів можна віднести такі напрями розміщення оборотних коштів:

а) дебіторська заборгованість;

б) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

в) незавершене виробництво;

г) товари відвантажені;

д) виробничі запаси.

7. До високоліквідних активів можна віднести такі напрями розміщення оборотних коштів:

а) матеріальні оборотні активи;

б) товари відвантажені;

в) дебіторська заборгованість;

г) готова продукція;

д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

8. Дебіторська заборгованість є складовою:

а) короткострокових пасивів;

б) поточних активів;

в) нематеріальних активів;

г) позаоборотних активів;

д) виробничих оборотних фондів.

9. Оборотні активи за приналежністю поділяються на:

а) власні та позикові;

б) валові та чисті;

в) матеріальні та фінансові;

г) постійні та тимчасові.

10. Прискорення обороту оборотних коштів приводить до:

а) абсолютного їх вивільнення з обороту;

б) відносного їх вивільнення з обороту;

в) зростання іммобілізації оборотних коштів;

г) збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

11. Складовими оборотних виробничих фондів є:

а) дебіторська заборгованість;

б) кредиторська заборгованість;

в) основні матеріали;

г) готова продукція на складі;

д) витрати майбутніх періодів.

12. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як:

а) відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу;

б) відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів;

в) відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної вартості оборотних активів;

г) відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості.

13. Видатки майбутніх періодів - це:

а) майбутні грошові витрати;

б) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді часу, але виплачуються сьогодні;

в) грошові витрати, що мають місце у цьому періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції у наступному періоді;

г) грошові витрати, які мають бути відшкодовані покупцями продукції.

14. У процесі кругообороту з самого початку використання пере­ходять у фазу незавершеного виробництва такі види виробничих запасів підприємства:

а) покупні напівфабрикати;

б) сировина, основні та допоміжні матеріали;

в) малоцінні інструменти;

г) тара, пальне і паливо.

15. До напівфабрикатів власного виробництва належать:

а) предмети праці, обробка яких не завершена в одному із виробничих підрозділів підприємства;

б) предмети праці, які знаходяться безпосередньо на робочих місцях;

в) предмети праці, що повністю оброблені в цьому виробничому під­розділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших під­розділах;

г) предмети праці, які знаходяться у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

16. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) величину реалізованої продукції, що припадає на одну гривню оборотних активів;

б) середню тривалість одного обороту;

в) величину оборотних коштів за відповідний звітний період;

г) рівень технічної оснащеності підприємства;

д) витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції.

17. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характе­ризує:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність оборотних коштів.

18. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:

а) уповільнення оборотності оборотних активів;

б) скорочення тривалості одного обороту;

в) підвищення прибутковості діяльності підприємства;

г) зростання обсягу виробництва.

19. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість:

а) збільшити тривалість одного обороту;

б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) вивільнити грошові кошти з обороту;

г) скоротити кількість оборотів оборотних коштів.


^ Практичні завдання


Задача 1.

Визначте норматив оборотних коштів за основни­ми матеріалами на підприємстві ЗАТ «Ластівка» за окреліим видом продукції на основі даних:

1) надходження матеріальних ресурсів протягом червня поточного ро­ку, на ЗАТ «Ластівка» відображено у таблиці

Таблиця
 1. час доставки матеріалів від постачальника до споживача - 3 дні;

 2. час, необхідний для одержання матеріалів та підготовки їх до вироб­ництва - 2 дні;

 3. квартальна потреба в тканині на виготовлення жіночих жакетів - З 400 м2;

 4. ціна 1 м тканини - 37,5 грн.


Задача 2

Приватне підприємство "Артем" освоїло виготовлення нового виробу. Визначити норматив оборотних коштів у незавер­шеному виробництві цього виробу, якщо:

 1. витрати на виробництво (собівартість) виробу становлять 4 600 грн;

 2. згідно з виявленим ринковим попитом річна виробнича програма но­вого виробу сформована в розмірі 650 одиниць;

3) за встановленою технологією тривалість виробничого циклу стано­вить 14 днів;

 1. вартість сировини й матеріалів, обробка (переробка) яких започатко­вується в перший день виробничого циклу, дорівнює 65 % валових витрат на виробництво (собівартість) нового виробу;

 2. решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється рівномірно;

 3. кількість робочих днів на рік - 260.

Норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва визначається за формулою:

Н=Ов*Д*К, де

Ов - одноденні витрати в плановому періоді;

Д- тривалість виробничого циклу, днів;

К — коефіцієнт зростання витрат.

Обчислення коефіцієнта зростання витрат залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу. За умови рівномірного розподілу витрат, що має місце в цій задачі, коефіцієнт зростання витрат ви­значається за формулою:

К=, де

А — витрати, що здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

Б - наступні витрати, що включаються в собівартість продукції.


Задача 4

Визначте джерела фінансування приросту норма­тиву оборотних коштів підприємства за звітний квартал на основі даних:


Задача 5

Визначити фінансову потребу підприємства в обо­ротних коштах на основі даних:

 1. обсяг реалізованої продукції за звітний місяць склав 24 тис. грн, до тогож повна собівартість продукції складає 75% від обсягу проданих товарів;

 2. за звітний місяць оборотність дебіторської заборгованості склала 14 днів, що на чотири дні менше, ніж оборотність кредиторської забор­гованості;

 3. норма запасу матеріальних цінностей склала 10 днів.


Задача 6

Визначити тривалість операційного циклу торго­вельного підприємства «Клен» у звітному кварталі, якщо:

1) середній обсяг оборотних коштів на підприємстві в звітному кварталі

становив 18 000 грн;

2)за цей період було реалізовано товарів за цінами придбання на суму

52 200 грн.

Необхідно також розрахувати суму економії капіталу в результаті зміни тривалості операційного циклу, за умови, що підприємство в на­ступному кварталі вирішило іммобілізувати 20 % оборотних коштів за незмінного обсягу реалізації.

Задача 7

Види (групи) сировини і мате­ріалівА

Б

В
Вихідні дані (тис. гри.)


1

закупівельна вартість, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)

46

79

14

2

транспортні витрати, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)

12

8

-

3

послуги посередника, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20%)

4

-

2

4

повернено постачальнику через невідповід­ність якісним вимогам на суму, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20%)

7

-

-

5

для придбання сировини взятий кредит

- сума кредиту

- строк кредиту

- річна відсоткова ставка


30

1 міс. 20%

-

-
Обчислити:


6

Первісну (балансову) вартість сировини в запасах:

- за видами


7

- разом по підприємству
Примітка: підприємство зареєстровано як платник ПДВ

Тема 7

Кредитування підприємств


План семінарського заняття

1. Необхідність та сутність кредитування підприємств.

2. Класифікація прямого кредитування

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту.

4. Характеристика банківських кредитних послуг

5. Небанківське кредитування


Сформувати словник основних термінів і понять Авальний кредит; банківський кредит; бюджетні позики; грошова форма кредиту; державний кредит; кредит; комерційний кредит; кредитний договір; кредитоспроможність; лізинговий кредит; міжгосподарський кредит; комерційний кредит; овердрафт; позичковий відсоток; споживчий кредит; товарна форма кредиту; факторинг, кредитування, кредитна лінія, об’єкти кредитування, акцептний кредит, пролонгація кредиту, онкольний кредит, контокорентний кредит, застава, гарантія, поручительство.


Питання для перевірки знань

 1. Охарактеризуйте основні принципи банківського кредитування.

 2. На які цілі не може бути отриманий банківський кредит?

 3. У чому полягають особливості контокорентного кредиту (овер­драфту)?

 4. У чому полягають особливості іпотечного, ломбардного кредитів?

 5. У чому полягає сутність банківського кредитування за кредит­ною лінією?

 6. У чому полягає сутність облікового кредиту?

 7. У яких формах може реалізовуватись принцип гарантованості банківського кредитування?

 8. Що може бути заставою банківського кредиту?

 9. Які види кредитних послуг гарантійного характеру можуть на­даватись банком підприємсту?

 10. На які фінансові джерела (статті) відносять сплату відсотків за

кредит і погашення основної суми боргу?

 1. Які основні особливості лізингового кредитування?

 2. Що може бути об'єктом лізингу?

 3. Що входить до складу лізингових платежів і на які джерела вони відносяться у підприємства-лізингоотримувача?

 4. Які основні умови і вимоги повинні виконуватись при здійснен­ні емісії корпоративних облігацій?

 5. Які основні умови і вимоги до укладання кредитної угоди під­приємства з банком?


Теми рефератів

 1. Принципи і правові засади кредитних відносин між підприєм­ствами і банківською сферою.

 2. Банківські послуги кредитного характеру та особливості і про­блеми їх використання підприємствами України.

 3. Організаційно-правові аспекти емісії корпоративних облігацій.

 4. Лізинговий кредит - правові основи і практика застосування в Україні.

 5. Кредитно-гарантійні послуги банку в системі розрахунково­платіжних відносин підприємства.


Проrpамні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

 1. Обrpунтування ефективних виборів договірних умов банків­ського кредитування.

 2. Особливості обліку і оподаткування лізингових операцій.

 3. Операції банків з векселями в системі кредитування підпри­ємств.

 4. Методи і критерії оцінки фінансового стану підприємства­позичальника.Тестові завдання

1. Кредит, що надається одним підприємством іншому у вигляді відстрочки платежу називається:

а) споживчим;

б) банківським;

в) товарним;

г) іпотечним.

2. Комерційний банк може надавати бланковий кредит (знайдіть невірну відповідь):

а) тільки під заставу майна;

б) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;

в) надійним позичальникам;

г) тільки в національній валюті України;

д) тільки у межах наявних власних коштів.

3. Акумулювання кредитних ресурсів кількома банками є передумовою кредиту:

а) міжбанківського;

б) товарного;

в) лізингового;

г) консорціумного.

4. Згідно з вимогами чинного законодавства як забезпечення за кредит можуть бути (знайдіть невірну відповідь):

а) поліси страхування кредитного ризику;

б) гарантії іншої фінансової установи;

в) майно підприємства;

г) штрафи та пені;

д) поручителі.

5. Сума кредиту, яку надано банком підприємству-позичальнику:

а) включається до валового доходу і підлягає оподаткуванню;

б) включається до валового доходу в момент отримання і зменшує валові витрати після повернення;

в) не впливає на розмір валових доходів і витрат;

г) не впливає на розмір валових витрат.

6. Продаж об'єктів основних засобів фінансовій установі з одно­часним отриманням цих об'єктів у лізинг - це:

а) оперативний лізинг;

б) фінансовий лізинг;

в) зворотний лізинг;

г) усі відповіді правильні.

7. До операцій непрямого кредитування можна віднести:

а) надання споживчих кредитів;

б) факторингові операції;

в) фінансовий лізинг;

г) консорціумні кредити.

8. Забороняється видача кредитів на:

а) покриття збитків господарської діяльності;

б) виплату заробітної плати;

в) придбання об'єктів основних засобів;

г) формування та збільшення статутних фондів;

д) фінансування діяльності філій та дочірніх підприємств.

9. Товарний кредит передбачає:

а) відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент;

б) розстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент;

в) надання коштів фінансовими установами на визначений строк, під процент;

г) передачу права власності на товар покупцю в момент підписання договору чи отримання товарів;

д) передачу права власності на товар покупцю після погашення позики.

10. Надання коштів фінансовими установами у позику юридич­ним особам на визначений строк, під процент та для цільового використання - це:

а) товарний кредит;

б) фінансовий кредит;

в) споживчий кредит;

г) обліковий кредит.

11. Безпосередньо не впливають на ціну кредиту:

а) облікова ставка НБУ;

б) рівень інфляції;

в) вид кредиту;

г) ціна попереднього кредит)', що надавався позичальнику.

12. Здатність позичальника у повному обсязі і у визначений строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями свідчить про його:

а) платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) ліквідність;

г) дієздатність.

13. Для визначення періоду окупності кредиту достатньо показника:

а) прибуток за даними бухгалтерського обліку;

б) встановлена норма податку на прибуток;

в) оподатковуваний прибуток;

г) виручка від реалізації продукції;

д) сума кредиту та відсоткових платежів;

14. Правильним є твердження:

а) лізинговий кредит - це кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги;

б) лізинговий кредит - це кредит, що надається у товарній формі;

в) лізинговий кредит виникає при оренді нерухомого і рухомого майна;

г) лізинговий кредит виникає тільки при довгостроковій оренді нерухомого майна.

15. Предметом іпотечного кредиту можуть бути:

а) земельні ділянки;

б) житлові будинки;

в) виробничі будівлі;

г) транспортні засоби;

д) обчислювальна техніка.


Практичні завдання

Задача 1.

Визначити, яку суму поверне підприємство банку та яку суму буде віднесено до валових витрат протягом строку креди­тування, якщо:

 1. підприємство отримало кредит на фінансування буді­вництва цеху у розмірі 150 тис. грн під 25 % річних та на облаштування гаражного кооперативу для працівників підприємства - 60 тис. грн під 23 % річних на два роки;

 2. за умовами договору відсотки погашаються щомісячно, а сума ос­новного боргу має бути погашена одноразово


Задача 2.

ТОВ "Продмікс" 01.02. поточного року уклало договір з комерційним банком на отримання права на овердрафт у розмірі 60 тис. грн. Термін дії договору - шість місяців. За даними на 01.03. поточного року залишок на рахунку ТОВ "Продмікс" становить 30 тис. грн. Про­тягом тижня здійснено такі операції:

 1. подано в банк 01.03. грошовий чек на отримання заробітної плати на суму 46,2 тис. грн та платіжні доручення на перерахування прибут­кового податку з громадян - 12 тис. грн, інших обов'язкових плате­жів до бюджету - 23,9 тис. грн;

 2. 03.03. надійшли кошти за реалізовану продукцію ТОВ "Продмікс" -72 тис. грн., зокрема ПДВ - 12 тис. грн.

3). Банк 06.03 отримав платіжне доручення на перерахування коштів постачальнику згідно з договором поставки - 65 тис. грн, зокрема ПДВ-10,8 тис. грн;

Визначити заборгованість ТОВ "Продмікс" перед банком на по­чаток операційного дня 08.03. поточного року, якщо відсоткова ставка за овердрафтом складає 26 % річних.


Задача 3.

Визначити загальну суму, яку ТОВ "Промінь" було перераховано банку за весь період користування кредитними ресур­сами, якщо:

1)01.03. поточного року підприємством було отримано кредит у сумі 30 тис. грн на шість місяців для закупівлі сировини;

 1. кредитним договором передбачено погашення кредиту рівними част­ками 01.05., 01.07. і 01.09. поточного року та щомісячну сплату від­сотків;

 2. плата за користування кредитом - 22 % річних;

 3. за станом на 01.09. ТОВ "Промінь" допустило порушення умов дого­вору в частині погашення основної суми боргу;

 4. зважаючи на хорошу кредитну історію підприємства, кредит було пролонговано до 01.10. поточного року за ставкою 27 %.


Задача 4

Визначити строк окупності наданого підприємству "Перлина" кредиту на розширення виробництва у сумі 100 тис. грн., якщо:

 1. відсоткова ставка за користування кредитом - 22 % річних;

 2. підприємство щорічно отримує виручку від реалізації продукції у розмірі 576 тис. грн;

 3. залишок продукції на складі на початок року за собівартістю складає 45 тис. грн, а на кінець року він зменшився на 5 тис. грн;

 4. собівартість виготовленої за рік продукції підприємства (з врахуван­ням відсотків за користування кредитом) складає 265 тис грн;

 5. Адміністративні витрати за рік становлять 10 тис. грн;

 6. підприємство є платником ПДВ і пільг із податку на прибуток не має.

Визначення строку окупності кредиту необхідно здійснювати за формулою:

То=(К+В)/ЧП, де

То — термін окупності;

К - сума отриманих кредитів, грн;

В — ціна кредиту, грн;

ЧП— чистий прибуток за відповідний період, грн.


Задача 5

Визначити відсоткову ставку, під яку надано креди­тні ресурси підприємству "Полірем ", якщо:

 1. згідно з розрахунками менеджерів підприємства "Полірем" строк окупності отриманого банківського кредиту складає два роки;

 2. сума кредиту становить 500 тис. грн;

 3. кредит надано на три роки;

 4. виручка від реалізації за звітний рік складає 1 866 тис. грн;

 5. нарахована заробітна плата та відрахування до обов'язкових цільових фондів склали 280 тис. грн за рік;

 6. матеріальні витрати - 400 тис. грн;

 7. амортизаційні відрахування - 100 тис. грн;

 8. інші витрати, що включаються до собівартості продукції - 100 тис. грн;

 9. витрати на операційну оренду приміщення цеху - 125 тис. грн (без ПДВ);

10) підприємство не має пільг з оподаткування.


Задача 6.

Згідно з оперативним фінансовим планом у поточному кварталі підприємство прогнозує такі надходження та витрати:

 1. чистий дохід від реалізації - 1200 тис. грн;

 2. дохід від операційних курсових різниць - 10 тис. грн;

 3. дохід від фінансового лізингу - 7 тис. грн;

 4. відсотковий дохід - 15 тис. грн;

 5. приріст нормативу оборотних коштів - 18 тис. грн;

 6. погашення заборгованості перед бюджетом - 185 тис. грн;

 7. виплата заробітної плати - 240 тис. грн;

 8. погашення заборгованості перед державними цільовими фондами -89 тис. грн;

 9. придбання сировини та матеріалів у обсягах, необхідних для безпе­рервної діяльності протягом року - 650 тис. грн;

10)погашення кредиторської заборгованості - 300 тис. грн; 11) поповнення статутного фонду підприємства - 250 тис. грн.

Визначити суму кредиту, яку банк надасть підприємству та суму відсоткових платежів, якщо банк погодиться надати кредит під 25 % річних.5914817565879094.html
5914947032065557.html
5915064827110339.html
5915146168202412.html
5915236755410018.html